Тест за личност на Хоган - HPI

Хоган прашалникот за развој - Hogan Development Survey (HDS) ги идентификува ризиците кои влијаат на работењето и учинокот, а произлегуваат од личноста и излетувањето од колосек во однесувањето. Овие ризици влијаат врз индивидуалниот стил на раководење и однесување. Доколку ваквите обрасци на однесување бидат препознаени, тие може да се компензираат со развој, советување и менторство.

Хоган прашалникот за развој се однесува на карактеристиките кои не се покриени со моделот на личност за пет фактори. Во нормални услови, високи вредности на скалата на HDS може да биде предност / силна страна. Но, во услови на замор, притисок, или на друг оптовареност врз поединецот, овие фактори на ризик може да ја нарушат на ефективноста и да влијаат негативно на успехот во кариерата, релациите, образованието и животот.

Доколку имплементирате процеси на организациска проценка или развој на раководителите, HPI извештаите помагаат во идентификување на основните разлики на поодделните индивидуи и посочуваат на успехот во нивната кариера.